0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden teksten & producten

Alles wat Babette Schrijft is met veel zorg en liefde gemaakt. Ik hoop daarom dat jij er met net zoveel zorg mee om gaat! Super leuk als je Babette Schrijft persoonlijk met iemand wilt delen, maar doe dit alleen in privésferen (en vergeet je niet mijn naam erbij te vermelden?) ☺ Extra fijn als je iets deelt via social media en mij erin tagt! Voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in een artikel, website, of drukwerk, kun je contact opnemen via hi@babettetasseron.nl. It’s a SUPER fun job, but it’s still a job ☺

Copyright © 2018 Babette Schrijft, alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Babette Schrijft afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Babette Schrijft.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Babette Schrijft behoudt zich het recht de workshop niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.
2.2 Babette Schrijft behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving & betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.6 Babette Schrijft geeft geen geld terug. Bij annulering/verzuim kun je je inschrijven op een andere datum.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Babette Schrijft geeft geen geld terug. Bij verzuim kun je je inschrijven op een andere datum.

4. Annulering/verplaatsing door Babette Schrijft
4.1 Babette Schrijft is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Babette Schrijft is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen.
4.3 Babette Schrijft is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Babette Schrijft.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Babette Schrijft op en ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Babette Schrijft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Babette Schrijft is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Babette Schrijft toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9.2 Babette Schrijft behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.